Działanie 226 ma na celu odnowienie i pielęgnację lasów uszkodzonych na skutek katastrof naturalnych i klęsk żywiołowych, a także zwiększenie ochrony lasów przed pożarami i innymi katastrofami. O dofinansowanie mogą starać się jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, należące do Nadleśnictwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. 

Projekty, które będą wspierane, mogą dotyczyć odbudowy potencjału leśnego, zniszczonego na skutek klęski żywiołowej (obszary kwalifikujące się do objęcia pomocą określa Minister Środowiska) lub wprowadzenia rozwiązań, które będą zapobiegać pożarom (dla obszarów zaliczonych do dwóch najwyższych kategorii zagrożenia pożarowego). Projekty mogą dotyczyć przygotowania materiału rozmnożeniowego do odtworzenia lasu, działań odtworzeniowych, pielęgnacji uszkodzonych drzew, uporządkowania obszarów dotkniętych katastrofą, a także wprowadzenia rozwiązań wzmacniających ochronę przeciwpożarową (np. dróg dojazdowych). 

Pomoc polega na refinansowaniu poniesionych wydatków, w wysokości maksymalnie 100% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.