Działanie 311. ma na celu wsparcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich i dywersyfikację źródeł dochodów osób związanych z rolnictwem. Wspierane będą przedsięwzięcia nierolnicze osób fizycznych, objętych ubezpieczeniem rolniczym jako rolnik, małżonek lub domownik rolnika. 

  W ramach działania, pomoc będzie udzielana na podjęcie lub rozwój działalności w zakresie usług dla rolnictwa lub dla ludności (usług transportowych, budowlanych, magazynowych, komunalnych, wypoczynkowych, informatycznych, księgowych i innych), sprzedaży hurtowej lub detalicznej, rzemiosła, przetwórstwa produktów rolnych lub wytwarzania energii z biomasy. Działalność musi być uzasadniona ekonomicznie i zarejestrowana na obszarze gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej (z wyłączeniem miast mających powyżej 5 000 mieszkańców) lub miejskiej (z wyłączeniem miejscowości mających powyżej 5 000 mieszkańców). Pomoc będzie przyznawana osobom związanym z gospodarstwem rolnym, które było objęte płatnościami bezpośrednimi w roku poprzedzającym złożenie wniosku. W ramach działalności powinna powstać możliwość stworzenia miejsc pracy.

W sposób preferencyjny będą traktowane osoby, których gospodarstwo zostało dotknięte niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi i w wyniku tego poniosło straty. Dla osób tych wartość pomocy wynosi maksymalnie 80% kosztów poniesionych na przedsięwzięcie, dla pozostałych jest to 50%. Maksymalna kwota wsparcia dla jednego beneficjenta to 100 000 zł, a dla działalności związanej z pozyskiwaniem biogazu i energii elektrycznej z biogazu – 500 000 zł.