Działanie 312. wspiera działalność nierolniczą na obszarach wiejskich. Ma na celu zwiększenie ich konkurencyjności oraz poszerzenie możliwości zdobycia pracy przez ludność wiejską. O dofinansowanie mogą się starać osoby fizyczne, prawne lub podmioty nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące lub podejmujące działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorstwo, zatrudniające maksymalnie 10 osób i mające obrót, który nie przekracza równowartości 2 mln EUR. 

Wspierane będą projekty związane z rozpoczęciem lub rozwojem działalności w zakresie usług dla rolnictwa, leśnictwa i dla ludności (usług transportowych, budowlanych, magazynowych, komunalnych, wypoczynkowych, informatycznych, księgowych i innych), sprzedaży hurtowej lub detalicznej, rzemiosła, przetwórstwa produktów rolnych lub wytwarzania energii z biomasy. Projekty muszą być ekonomicznie uzasadnione i przewidywać utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy. Pomoc będzie przyznawana na przedsięwzięcia zarejestrowane na obszarach gmin wiejskich, miejsko-wiejskich (z wyłączeniem miast mających powyżej 5 000 mieszkańców) lub miejskich 

(z wyłączeniem miejscowości mających powyżej 5 000 mieszkańców). Przedsiębiorcy starający się o dofinansowanie w ramach tego działania nie mogli być beneficjentem działania „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku. 

Pomoc jest udzielana w formie zwrotu 50% kosztów przedsięwzięcia. Maksymalnie wsparcie projektu może wynieść 300 000 zł, jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie 3 i więcej miejsc pracy, 200 000 zł dla projektów przewidujących 2 (i mniej niż 3) miejsca pracy i 100 000 zł – jeżeli zakłada się utworzenie 1 (i mniej niż 2) miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne. Dla projektów związanych z przetwórstwem produktów rolnych maksymalna kwota wsparcia wynosi 100 000 zł.