Realizacja działania 313, 322, 323 ma przyczynić się do rozwoju społecznego i kulturalnego obszarów wiejskich oraz kultywowania lokalnych tradycji. Inwestycje objęte pomocą podniosą jakość życia mieszkańców wsi oraz zwiększą atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną obszarów wiejskich. O dofinansowanie mogą starać się gminy, instytucje kultury podlegające jednostkom samorządu terytorialnego, kościoły i inne organizacje wyznaniowe, a także pozarządowe organizacje pożytku publicznego. 

Projekty mogą dotyczyć budowy lub remontów obiektów pełniących funkcje kulturalne, rekreacyjne, sportowe lub służące promocji danego obszaru i kultywowaniu lokalnych tradycji i dziedzictwa kulturowego, a także odnowy lub ekspozycji pomników lub budynków o znaczeniu historycznym i zakupu obiektów charakterystycznych dla regionu pod względem architektonicznym (w tym zabytków), przeznaczonych na cele publiczne. Inwestycje mogą obejmować także kształtowanie przestrzeni publicznej oraz poprawę infrastruktury niezbędnej do realizowania funkcji turystycznej miejscowości. Objęte wsparciem są także projekty dotyczące kultywowania tradycji lokalnych społeczności lub zanikających, tradycyjnych zawodów.

Projekty muszą być realizowane na terenie miejscowości leżącej w obszarze gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej (z wyłączeniem miast mających więcej niż 5 000 mieszkańców), lub miejskiej (z wyłączeniem miejscowości o liczbie mieszkańców powyżej 5 000). Inwestycje muszą mieć charakter niekomercyjny, przyczyniać się do rozwoju wsi i zachowania dziedzictwa kulturowego oraz być zgodne z Planem Odnowy Miejscowości. Pomoc w ramach działania ma formę refundacji części kosztów i dla jednego projektu musi przekraczać 25 000 zł. W okresie realizacji Programu pomoc pochodząca z działania nie może przekroczyć 500 000 zł dla jednej miejscowości.