Działanie 413 wchodzi w skład Osi IV LEADER, w ramach, której w sposób przekrojowy realizowane są zadania związane z aktywizacją społeczeństw wiejskich i realizacją oddolnych inicjatyw prowadzących do poprawy jakości życia i warunków prowadzenia działalności na obszarach wiejskich. W ramach Osi LEADER tworzone są lokalne grupy działania (LGD), w skład których wchodzą przedstawiciele trzech sektorów: publicznego, prywatnego i społecznego, w tym przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. Grupy przygotowują lokalną strategię rozwoju (LSR), zatwierdzaną przez samorząd województwa. Uzyskują także uprawnienia do wybierania projektów do dofinansowania, w ramach budżetu lokalnej strategii rozwoju i zgodnych z jej celami.

Działanie 413 wspiera realizację Osi III – można uzyskać dotację na projekty zgodne z celami i na zasadach określonych dla działań Osi III. Działanie dopuszcza także możliwość realizacji tzw. małych projektów (niekwalifikujących się do wsparcia w ramach osi III), które mogą dotyczyć między innymi organizacji szkoleń dla ludności z obszaru objętego lokalną strategią rozwoju, promocji lokalnej aktywności, twórczości artystycznej, organizacji imprez kulturalnych czy rozwoju turystyki – działań promocyjnych, informacyjnych, a także przygotowania lub modernizacji miejsc do wypoczynku, tras rowerowych, punktów widokowych itp. Mogą obejmować także działania mające na celu wprowadzenie do obrotu lokalnych produktów, dbałość o lokalne dziedzictwo kulturowe (np. remont i wyposażenie muzeów, odnowienie zabytków) oraz przyrodnicze. O dofinansowanie małych projektów mogą się starać wszystkie osoby fizyczne będące obywatelami państw należących do Unii Europejskiej, których miejsce zamieszkania lub wykonywania działalności leży w obszarze objętym lokalną strategią rozwoju, osoby prawne oraz podmioty nieposiadające osobowości prawnej. Dla małych projektów maksymalna wartość dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia i nie może przekroczyć 25 000 zł.