Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej (PO RPW) jest instrumentem wsparcia dla najsłabiej rozwiniętej części naszego kraju, który jest jednocześnie jednym z pięciu najsłabiej rozwiniętych regionów Unii Europejskiej biorąc pod uwagę PKB per capita (wg danych Eurostatu za 2002 rok). Cel Programu to „Przyspieszenie tempa rozwoju społeczno–gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju”, co wynika z priorytetów Strategii Rozwoju Kraju 2007-2013 oraz celów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013. Cel ten odpowiada na wyzwania Strategii Lizbońskiej i Strategicznych Wytycznych Wspólnoty. Program ma zapobiec marginalizacji tego regionu i stworzeniu tam warunków do rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości. Jego celem jest również zwiększenie poziomu spójności regionu pod względem społecznym gospodarczym i przestrzennym. Działania Programu mają pomóc w podniesieniu atrakcyjności współpracujących ze sobą Województw Wschodnich w oczach inwestorów i poprawie ich wizerunku. Program będzie realizowany z podziałem na 6 celów szczegółowych:

I. Stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy.

II. Zwiększenie dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej.

III. Rozwój wybranych funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich.

IV. Poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej.

V. Zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu.

VI. Optymalizacja procesu realizacji PO Rozwój Polski Wschodniej.

Program Operacyjny RPW jest realizowany ze środków Unii Europejskiej, która na lata 2007-2013 przeznaczyła na ten cel 2 273,79 euro, oraz z publicznych środków krajowych o łącznej wysokości 401,26 mln euro. 

Finance Group sp. z o. o.
Ul. Arctowskiego 28/1
53-211 Wrocław
NIP 8851634950
Kontakt:
biuro @ finance-group.pl
tel. 51-40 625 96
fax. 71-73 814 22
O Finance Group
Regulamin
Kariera
Preinkubacja

Formularz kredytowy
Formularz ubezpieczeniowy

Newsletter

Akceptuje Regulamin