To działanie skupia się na uczelniach wyższych. Fundusze mają na celu: podnoszenie jakości kształcenia poprzez podniesienie kwalifikacji kadry naukowej, poprawę infrastruktury edukacyjnej, dostosowanie oferty kształcenia. Działanie to wspiera zwłaszcza projekty naukowo-badawcze z obszaru nauk technicznych, matematyczno-przyrodniczych i innych pozwalających na rozwój społeczno-gospodarczy Polski wschodniej.

Działanie jest komplementarne z innymi programami realizowanymi na terenie Polski Wschodniej (bądź też całego kraju). Są to:

-PO Infrastruktura i  Środowisko (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

-Regionalnych programów operacyjnych województw Polski Wschodniej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

-PO Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny)

Działanie to oferuje bezzwrotną pomoc finansową dla obszarów wiejskich i miejskich. Projekty są dofinansowane w całości (100% wydatków kwalifikowanych- 85% środków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 15% z budżetu państwa). Szansę na całkowitą refundację mają zwłaszcza projekty indywidualne mające duże znaczenie dla rozwoju gospodarki. Jeśli pozostaną jakieś fundusze w ramach tego działania organizowany jest konkurs wśród mniej znaczących projektów.

*Dla projektów indywidualnych dotyczy kwoty stanowiącej podstawę do określenia maksymalnej kwoty dofinansowania z EFRR przedstawionej na Liście projektów indywidualnych.

Projekt musi mieć minimalną wartość 20 mln zł. Jeśli jest to projekt indywidualny kwota ta określa minimalną całkowitą wartość projektu. W przypadku projektów konkursowych jest to minimalna wartość, ale wydatków kwalifikowanych- projekty te muszą mieć zatem większą wartość. Nie ma określonej minimalnej ani maksymalnej kwoty wsparcia. W ramach tego działania przeznaczono 397 386 906,35 euro na wszystkie projekty.