Celem tego działania jest wspieranie mikro,  małych i średnich przedsiębiorstw na wczesnym etapie działalności a także zachęcanie tych przedsiębiorstw do nowych inwestycji poprzez łatwiejszy dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania. A dokładniej poprzez wsparcie systemu poręczeniowego bądź też ułatwienie dostępu do dofinansowania zewnętrznego. Formą tego wsparcia byłaby pożyczka, dotacja na spłatę oprocentowania a także gwarancja poręczeniowa. Instytucją wspierającą jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Komplementarność z innymi działaniami i osiami priorytetowymi:

-PO Innowacyjna Gospodarka (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

-Regionalnych programów operacyjnych województw Polski Wschodniej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

-PO Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Socjalny)

O dofinansowanie można starać się w przypadku projektów indywidualnych (o strategicznym znaczeniu realizowanego programu). Ostateczną decyzję w oparciu o kryteria oceny Komitetu Monitorującego PO RPW podejmuje Instytucja Zarządzająca PO RPW.Nie ma przewidzianejminimalnej wysokości własnych środków kwalifikujących nasz projekt do udziału w programie. Może on być dofinansowany w 100 % ( 85% środków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 15% z budżetu państwa).Nie ma określonej minimalnej ani maksymalnej kwoty wsparcia. W ramach tego działania przeznaczono 23 529 411,78 euro na wszystkie projekty.