Celem tego działania jest poprawa warunków dla rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć w ramach działalności gospodarczej. Wspierane są tu projekty związane z powstawaniem i udostępnianiem przedsiębiorcom infrastruktury umożliwiającej rozwój tych przedsięwzięć, czyli wszelkiego rodzaju parki przemysłowe, parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości i technologiczne wraz z wyposażeniem laboratoriów a także jednostki naukowe, centra doskonałości, centra transferu technologii jak i przedsiębiorstwa tworzące własne zaplecze badawczo-rozwojowe.

Komplementarność z innymi działaniami i osiami priorytetowymi:

-PO Innowacyjna Gospodarka (EFRR)

-Regionalnych programów operacyjnych województw Polski Wschodniej (EFRR)

-PO Kapitał Ludzki (EFS)

Można wyszczególnić 4 schematy w ramach których udzielane jest wsparcie: rozwój ośrodków innowacyjności (ich budowa, rozbudowa, modernizacja, uruchomienie), wsparcie na wyposażenie (w tym również szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze), wsparcie na tworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego (w szczególności w MSP- może być to również ułatwienie dostępu do usług związanych z infrastrukturą badawczo-rozwojową w ośrodkach badawczych), wsparcie na przygotowanie terenów inwestycyjnych pod innowacyjną działalność.

Pomoc bezzwrotna dla obszarów wiejskich i miejskich.Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90 % (w przypadku, w którym nie występuje pomoc publiczna a maksymalny poziom dofinansowania rozkłada się następująco: 85% z EFRR, 5% z budżetu państwa, 10% to wkład własny beneficjenta) lub 70 % (w przypadku, w którym występuje pomoc publiczna a maksymalny poziom dofinansowania rozkłada się następująco: 59,5% z EFRR, 10,5% z budżetu państwa, 30% to wkład własny beneficjenta). O tym czy projekt kwalifikuje się do wsparcia pomocą publiczną decydują odpowiednie rozporządzenia: Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Ministra Rozwoju Regionalnego.

* Dla projektów indywidualnych dotyczy kwoty stanowiącej podstawę do określenia maksymalnej kwoty dofinansowania z EFRR przedstawionej na Liście projektów indywidualnych.

Szansę na refundację mają zwłaszcza projekty indywidualne mające duże znaczenie dla rozwoju gospodarki. Jeśli pozostaną jakieś fundusze w ramach tego działania organizowany jest konkurs wśród mniej znaczących projektów. Projekt musi mieć wartość co najmniej 12 mln zł jeśli chodzi o kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycję i 12 mln zł w przypadku pozostałych projektów. Jeśli jest to projekt indywidualny, kwota ta określa minimalną całkowitą wartość projektu. W przypadku projektów konkursowych jest to minimalna wartość, ale wydatków kwalifikowanych- projekty te muszą mieć zatem większą wartość.Nie ma określonej minimalnej ani maksymalnej kwoty wsparcia. W ramach tego działania przeznaczono 461 878 060,75 euro na wszystkie projekty.