Działanie to ma na celu stworzenie platformy kooperacji pomiędzy Województwami Wschodnimi oraz firmami z tych obszarów głównie poprzez rozwój klastrów i inicjatyw z nimi związanych (zwłaszcza w kierunku innowacyjności).

Komplementarność z innymi działaniami i osiami priorytetowymi:

-PO Innowacyjna Gospodarka (EFRR) –

- Regionalnych programów operacyjnych województw Polski Wschodniej (EFRR) –

-PO Kapitał Ludzki (EFS)

- Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej-

-Program Rozwój Obszarów Wiejskich.

 Działania można podzielić na dwa obszary: „tworzenie i rozwój klastrów” oraz „tworzenie polityki rozwoju regionalnego”. Przykładowym projektem pierwszego obszaru, w którym członkowie klastra reprezentują minimum dwa województwa Polski Wschodniej może być: organizacja, prowadzenie biura klastra, opracowywanie jego dokumentów, budowanie strategii, monitorowanie jego skuteczności, tworzenie i obsługa baz danych i portali internetowych na potrzeby działania i rozwoju klastra, pozyskiwanie jego nowych członków, organizowanie seminariów i szkoleń a także zagranicznych misji branżowych, podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności klastra przez zakup licencji, wyników badań, analiz, ekspertyz, technologii, know-how, patentów i nieopatentowanej wiedzy technicznej, promowanie klastra. W drugim obszarze przykładowym projektem, w którym uczestniczą przedstawiciele  minimum dwóch podmiotów z minimum dwóch województw może być: prowadzenie badań, ekspertyz, spotkań, seminariów związanych z rozwojem Polski Wschodniej, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych, tworzenie i obsługa baz danych, portali stron internetowych dotyczących potencjału tego regionu i jego polityki spójności; budowanie trwałej platformy współpracy pomiędzy województwami Polski Wschodniej.

Jest to pomoc bezzwrotna. Tryb przeprowadzania naboru wniosków o dofinansowanie jest tylko konkursowy. Projekt może być dofinansowany w 90 % ( 85% środków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 5% z budżetu państwa, 10% wkład własny beneficjenta). Minimalna wartość projektu w obszarze „tworzenie i rozwój klastrów” – 2 mln PLN, a w obszarze „tworzenie polityki rozwoju regionalnego” – 200 tys. PLN. Kwota wyraża minimalną wartość całkowitych wydatków kwalifikowanych. Nie ma określonej minimalnej czy maksymalnej kwoty wsparcia. W ramach tego działania przeznaczono 14 040 181,48 euro w pierwszym obszarze i 5 885 803,32 euro w drugim.