Celem tego działania jest zwiększenie mobilności mieszkańców zwłaszcza obszarów metropolitarnych oraz podniesienie funkcjonalności i wydajności transportu miejskiego. Przyczyni się to również do większej mobilności zawodowej mieszkańców, zwiększenia jakości ich życia, wzrostu dostępności rynku pracy i nauki. Wspierane będą zwłaszcza projekty mające na celu integrowanie systemów różnych środków transportu zbiorowego (np. autobus, trolejbus, tramwaj,  środki transportu kolejowego, w tym szynobus, powietrznego  i indywidualnego) oraz łączenie ich w tzw. łańcuchy ekomobilności, czyli systemy powiązań transportu publicznego z komunikacją pieszą i rowerową.

 Komplementarność z innymi działaniami i osiami priorytetowym:

-Regionalne programy operacyjne województw Polski Wschodniej (EFRR)

Przykładowy projekt może wiązać się z połączeniem miejskiego transportu publicznego z terenami podmiejskimi, w ramach czego będą realizowane różne roboty budowlane w sieciach szynowych, trolejbusowych, autobusowych itp. Projekty mogą być również powiązane z zakupem i montażem urządzeń wykorzystywanych przy rozwiązaniach telematycznych.

Dofinansowanie ma bezzwrotną formę w dziedzinie transportu dla obszarów miejskich i wiejskich. Beneficjentami tego działania są gminy, w tym gminy wykonujące zadania powiatu. Nabór wniosków przeprowadzany jest w trybie indywidualnym. Projekt może być dofinansowany w 85 % ( 85% środków w ramachEuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,15% wkład własny beneficjenta). Minimalna wartość projektu to 80 mln zł. Nie ma określonej minimalnej czy maksymalnej kwoty wsparcia. W ramach tego działania przeznaczono 423 274 716,48 eurona wszystkie projekty.

* Dla projektów indywidualnych dotyczy kwoty stanowiącej podstawę do określenia maksymalnej kwoty dofinansowania z EFRR przedstawionej na Liście projektów indywidualnych.