Działanie to ma na celu budowę i modernizację ważnych odcinków dróg wojewódzkich i obwodnic włączonych w ciągi dróg krajowych na terenie Polski Wschodniej, aby poprawić połączenia z krajowym i międzynarodowym (Transeuropejska Sieć Transportowa) układem transportowym. Działania te pozwolą na pobudzenie rozwoju ekonomicznego tego regionu.

„Wsparciem objęte zostaną grupy projektów w rozumieniu Artykułu 2 Rozporządzenia Rady Europejskiej nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r., położone w ciągu drogowym lub węźle dróg aglomeracji miejskich wraz z odcinkami doprowadzającymi ruch do tych ciągów lub węzłów.”

 

Komplementarność z innymi działaniami i osiami:

-PO Infrastruktura i  Środowisko (EFRR)

-Regionalnych programów operacyjnych województw Polski Wschodniej (EFRR)

-Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

                                                Przykładowe projekty mają szeroki zakres związany z budowaniem i modernizacją  infrastruktury drogowej- drogi, obwodnice, mosty, tunele, wiadukty oraz towarzyszące im zjazdy, zatoczki, sygnalizacja świetlna, chodniki, bariery przeciwolśnieniowe, ścieżki rowerowe i inne elementy związane np. z infrastrukturą ochrony środowiska (przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna itp.).

                                                Dofinansowanie stanowi bezzwrotną pomoc finansową dla obszarów miejskich i wiejskich. Nabór wniosków przeprowadzany jest w trybie indywidualnym. Projekt może być dofinansowany w 85 % (85% środków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 15% wkład własny Beneficjenta). Minimalna wartość projektu to 8 mln zł dla projektów związanych wyłącznie z budową bądź rozbudową obwodnic a w przypadku pozostałych projektów minimalna kwota wynosi 20 mln zł. Kwoty te stanowią minimalną całkowitą wartość projektu. Nie ma określonej minimalnej czy maksymalnej kwoty wsparcia. W ramach tego działania przeznaczono 776 919 246,00 euro na wszystkie projekty.

* Dla projektów indywidualnych dotyczy kwoty stanowiącej podstawę do określenia maksymalnej kwoty dofinansowania z EFRR przedstawionej na Liście projektów indywidualnych.