Celem tego działania jest promowanie Polski Wschodniej pod względem turystyki.Działanie to składa się z dwóch komponentów. Pierwszy polega na przeanalizowaniu atrakcji turystycznych Polski Wschodniej, określeniu segmentów i typów turystyki mogących mieć kluczowe znaczenie dla tego regionu oraz opracowaniu strategii promocji. Drugi komponent polega na wprowadzaniu tych strategii w życie.

Komplementarność z innymi działaniami i osiami priorytetowymi:

-PO Innowacyjna Gospodarka (EFRR)

- regionalnych programów operacyjnych województw Polski Wschodniej (EFRR)

- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

 W ramach tego działania ma zostać przeprowadzony jeden kompleksowy projekt obejmujący obydwa komponenty. Jego beneficjentem jest Polska Organizacja Turystyki.

 Dofinansowanie stanowi bezzwrotną pomoc finansową dla obszarów miejskich i wiejskich. Nabór wniosków przeprowadzany jest w trybie indywidualnym. Projekt może być dofinansowany w 100 % (85% środków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 15% budżet państwa). Nie ma określonej minimalnej czy maksymalnej kwoty wsparcia bądź też wartości projektu. W ramach tego działania przeznaczono 5 882 352,95 euro.

* Dla projektu indywidualnego dotyczy kwoty stanowiącej podstawę do określenia maksymalnej kwoty dofinansowania z EFRR przedstawionej na Liście projektów indywidualnych.