Celem tego działania jest przyczynienie się do rozwoju turystyki rowerowej na terenie Polski Wschodniej. Działanie składa się z dwóch komponentów. Pierwszy podstawowy polega na wytyczaniu, budowie i oznakowaniu dróg rowerowych o utwardzonej powierzchni. Drugi komponent to budowa i montaż infrastruktury towarzyszącej- wszelkiego rodzaju stojaki rowerowe, wiaty oraz inne niezbędne wyposażenie.

Komplementarność z innymi działaniami i osiami priorytetowymi:

- PO Infrastruktura i  Środowisko (EFRR)

- Regionalnych programów operacyjnych województw Polski Wschodniej (EFRR)

- Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

- Programu Rozwoju Obszarów

Dofinansowanie stanowi bezzwrotną pomoc finansową dla obszarów miejskich i wiejskich. Nabór wniosków przeprowadzany jest w trybie indywidualnym. Projekt może być dofinansowany w 95 % (85% środków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 10% budżet państwa, 5% wkład własny beneficjenta). Nie ma określonej minimalnej czy maksymalnej kwoty wsparcia bądź też wartości projektu. W ramach tego działania przeznaczono 50 000 000,05 euro.

* Dla projektu indywidualnego dotyczy kwoty stanowiącej podstawę do określenia maksymalnej kwoty dofinansowania z EFRR przedstawionej na Liście projektów indywidualnych.