Beneficjentami tego działania są wszelkie instytucje (w tym IZ PO RPW i IP PO RPW) odpowiedzialne za wdrażanie, optymalizację systemu zarządzania, koordynację, monitorowanie (co wiąże się również z podnoszeniem potencjału administracyjnego instytucji zaangażowanych w różnym stopniu w realizowanie Programu) i promowanie (upowszechnianie informacji na temat możliwości dofinansowania projektów ze środków UE na rozwój Polski Wschodniej) programu operacyjnego RPW. Na te cele instytucje te mogą dostać dofinansowanie.

 

 Komplementarność z innymi działaniami i osiami priorytetowymi:

- PO Pomoc Techniczna

- Komponenty pomocy technicznej w poszczególnych programach operacyjnych

 

 Lista przykładowych rodzajów projektów w tym działaniu jest niezwykle rozległa:

- pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników niezbędnych do sprawnej realizacji Programu; 

- podnoszenie kwalifikacji personelu zaangażowanego w realizację Programu;  

- zakup i instalacja sprzętu komputerowego, audiowizualnego, teleinformatycznego oraz innego wyposażenia biurowego przez jednostki zaangażowane w realizację Programu;

- wynajem pomieszczeń (m.in. biurowych, archiwów), remont pomieszczeń i urządzenie miejsc pracy dla IZ PO RPW i pozostałych instytucji uczestniczących we wdrażaniu Programu;

- pokrycie kosztów eksploatacji sprzętu i wyposażenia oraz zakup niezbędnych licencji i oprogramowania informatycznego, a także zakup usług teleinformatycznych dla potrzeb efektywnej realizacji Programu;

- archiwizacja dokumentacji zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej oraz pokrycie kosztów przekazywania jej do Komisji Europejskiej; 

- zakup usług zewnętrznych niezbędnych do sprawnej realizacji Programu;

- wsparcie procesu oceny i selekcji projektów;

- organizacja i obsługa Komitetu Monitorującego ewentualnie podkomitetów, a także analizy danych na potrzeby monitorowania i wdrażania Programu;

- organizacja spotkań komitetów, grup, zespołów zaangażowanych w realizację Programu;

- wsparcie procesu kontroli;

- ewaluacja;

- przygotowanie ekspertyz, analiz, badań, sprawozdań i koncepcji na potrzeby procesu realizacji programu oraz dokumentów niezbędnych do przygotowania i realizacji projektów kompleksowych, będących w gestii IZ PO RPW bądź IP PO RPW;

- długoterminowe kompleksowe usługi doradcze;

- pomoc beneficjentom w przygotowaniu i wdrożeniu projektów;

- finansowanie kosztów programowania przyszłych interwencji strukturalnych;

- eksperymentacje;

- realizacja Planu Komunikacji oraz działań informacyjnych i promocyjnych, tj:  

- przygotowanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych – aktualnych dokumentów programowych, podręczników procedur wdrażania, broszur, folderów i innych publikacji;

- przygotowanie i publikacja wydawnictw, insertów do prasy oraz biuletynu informacyjnego;

- przygotowanie i publikacja materiałów prasowych; 

- tworzenie i administrowanie stronami internetowymi;

- organizacja i obsługa konferencji, seminariów i szkoleń dla beneficjentów; 

- stworzenie, wyposażenie i utrzymanie punktów informacyjnych;

- przygotowanie i upowszechnienie materiałów i gadżetów promocyjnych;

- organizacja i obsługa akcji i imprez promocyjnych;

- zakup sprzętu wspierającego organizację akcji i imprez promocyjnych (m.in. standy, roll-upy);

- wsparcie procesu wymiany doświadczeń pomiędzy jednostkami uczestniczącymi przy wdrażaniu -Programu oraz jego beneficjentami;

- opracowanie i publikacja materiałów na temat realizacji Programu oraz najlepszych praktyk;

- zakup usług zewnętrznych niezbędnych do realizacji zadań w zakresie Planu Komunikacji oraz działań informacyjnych i promocyjnych Programu;

- organizacja konferencji mających na celu upowszechnienie wiedzy na temat wsparcia ze środków Unii Europejskiej  na terenie województw Polski Wschodniej; 

- obsługa i organizacja spotkań, związanych  z przygotowaniem do kolejnego okresu programowania; 

- organizacja i obsługa konferencji informacyjnych i konsultacyjnych dokumentów związanych z przygotowaniem  kolejnego okresu programowania, w tym publikacja materiałów informacyjnych i promocyjnych.

 Nabór wniosków przeprowadzany jest na zasadzie określenia czy jest to projekt systemowy („polegający na realizacji zadań publicznych przez podmioty działające na podstawie odrębnych przepisów, w zakresie określonym przepisami prawa i dokumentami strategiczno-programowymi przyjętymi przez Radę Ministrów” zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju) czy nie. Projekt może być dofinansowany w 100 % (85% środków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 15% budżet państwa). Nie ma określonej minimalnej czy maksymalnej kwoty wsparcia bądź też wartości projektu. W ramach tego działania przeznaczono 80 251 544,00 euro.