W ramach Perspektywy 2014-2020 Unia Europejska przeznaczyła dla Polski środki w wysokości 82,5 mld euro. Dofinansowanie można pozyskać biorąc udział w konkursach finansowanych z programów krajowych, regionalnych oraz międzynarodowych. Programy krajowe:

 1. Program Infrastruktura i Środowisko – przede wszystkim dofinansowanie budowy infrastruktury transportowej, wodno-kanalizacyjnej i gospodarki odpadami. Ważnym zadaniem jest również ograniczenie negatywnego wpływu działalności gospodarczej na środowisko naturalne. Pomoc zostanie przeznaczona szczególnie na odnawialne źródła energii, a także na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji.
 2. Program Inteligentny Rozwój – celem jest wspieranie badań naukowych oraz innowacyjnych technologii.
 3. Program Wiedza i Edukacja – wspieranie działań w zakresie edukacji, szkolnictwa wyższego oraz aktywizacja zawodowa młodych osób do 30 roku życia będących bez zatrudnienia. Jest to następstwem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z lat 2007- 2013, przy czym obecnie nacisk położony jest na dofinansowanie projektów systemowych. Wcześniej priorytetem było bezpośrednie wsparcie projektów szkoleniowych.
 4. Program Polska Cyfrowa – priorytetem jest pomoc w rozwoju technologii IT oraz zwiększenia roli e-administracji.
 5. Program Polska Wschodnia – dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie podniesienia poziomu rozwoju pięciu województw Polski Wschodniej (lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego). Jest to kontynuacja Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej z lat 2007-2013.
 6. Program Pomoc Techniczna – wsparcie działań dotyczących obsługi wdrażania pozostałych programów.

   Poza programami krajowymi uruchomiono także 16 programów regionalnych – po jednym dla każdego województwa. W tym przypadku fundusze są zarządzane przez zarząd danego województwa. Pula środków unijnych przeznaczona do wykorzystania przez regiony jest niemal dwukrotnie wyższa niż w latach 2007-2013. Nowym instrumentem w latach 2014-2020 są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), których celem jest wsparcie rozwoju miast. W Polsce ZIT będzie realizowany zarówno w ramach programów regionalnych, jak i krajowych. ZIT opiera się na założeniu, iż w celu bardziej prężnego rozwoju danego obszaru, dofinansowane projekty powinny być zintegrowane tematycznie. Większe szanse na dofinansowanie mają zatem różne tematycznie, ale komplementarne wobec siebie inicjatywy. Nie należy zapominać także o Programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Mają one charakter międzynarodowy. Dotyczą m. in. działań realizowanych poza granicami kraju (np. ochrona dziedzictwa kulturowego i środowiska, rozwój edukacji, rozbudowa infrastruktury). Oprócz wyżej wymienionych programów Unia Europejska przydzieliła dodatkowe środki finansowania na nowe projekty:

 • Program Horyzont 2020 – największy partner finansowania badań naukowych w Europie. Badania te dotyczą różnych dziedzin np. nauki informatyczne, środowisko, transport, żywność i biotechnologię czy przestrzeń kosmiczną.
 • Program COSME – ma za zadanie ułatwić małym i średnim przedsiębiorcom dostęp do innych rynków.
 • Program „Łącząc Europę” – finansowanie inwestycji w zakresie budowy dróg, linii kolejowych, sieci energetycznych oraz rozwój technologii informacyjno- komunikacyjnych.
 • Program Erasmus + - celem jest rozwijanie umiejętności młodych ludzi poprzez staże realizowane za granicą, a tym samym zwiększenie ich szans na zatrudnienie.
 • Program Kreatywna Europa – środki finansowe przeznaczone na europejską kulturę, kino, telewizję, muzykę, literaturę, teatr oraz dziedzictwo kulturowe.
Finance Group sp. z o. o.
Ul. Arctowskiego 28/1
53-211 Wrocław
NIP 8851634950
Kontakt:
biuro @ finance-group.pl
tel. 51-40 625 96
fax. 71-73 814 22
O Finance Group
Regulamin
Kariera
Preinkubacja

Formularz kredytowy
Formularz ubezpieczeniowy

Newsletter

Akceptuje Regulamin