Każde przedsięwzięcie, niezależnie od jego skali, by móc funkcjonować na rynku musi opierać się na solidnym fundamencie finansowym. Najczęściej jednak niemożność poparcia projektu odpowiednimi środkami finansowymi czy też obawy przed zaciągnięciem zobowiązania w instytucjach kredytowych, skutkuje fiaskiem całej inicjatywy. Tak wcale być nie musi. Istnieje bowiem możliwość pozyskania wsparcia ze strony urzędów pracy. Urzędy Pracy jako jednostki organizacyjne powiatu, w związku z powierzonymi im zadaniami promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, prowadzą politykę rozwoju na rynku pracy. W ramach ich działalności dostępne są możliwości uzyskania dofinansowania w zakresie rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, doposażenia stanowiska pracy oraz stażu.

O bezzwrotne zapomogi w formie pieniężnej na podjęcie własnej działalności mogą ubiegać się bezrobotni. Pomoc w ramach Funduszu Pracy to jednorazowe środki przeznaczone na podjęcie własnej działalności, a w tym pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z  konkretnym przedsięwzięciem. Aby wniosek złożony przez bezrobotnego został rozpatrzony przez urzędników, musi zawierać szczegółowe elementy tj.: kwotę wnioskowanych środków, rodzaj podejmowanej działalności, przewidywane zyski, kalkulację kosztów wraz ze źródłem ich finansowania, specyfikację oraz harmonogram zakupów. Dodatkowo należy skompletować dokumentację, którą wskazuje dany Urząd. Jak nietrudno zauważyć, proces przyznawania środków jest obwarowany formalnie, jednak kwoty przyznawane przez urzędy rekompensują te starania.

Przedsiębiorcy działający już na rynku, mogą liczyć na uzyskanie wsparcia w zakresie rozbudowywania struktury organizacyjnej w firmie. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zatrudnienie osoby bezrobotnej na tworzone stanowisko pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracodawca może ubiegać się o refundację poniesionych nakładów w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotna wysokość średniego wynagrodzenia w gospodarce.

W przypadku zatrudnienia osoby na staż, przedsiębiorca nie jest obarczony kosztami, jakie należałoby ponieść w przypadku zatrudnienia na zasadach umowy o pracę - nie jest on obarczony kosztami z tytułu wynagrodzenia, składek ubezpieczenia społecznego oraz podatków. Kwoty te reguluje PUP, a stażyście wypłacane jest stypendium w wysokości 120% podstawy  zasiłku dla bezrobotnych.

Sam fakt złożenia wniosku o przyznanie środków z Funduszu Pracy nie jest  gwarantem ich otrzymania. Finance-Group wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich Klientów, sprawnie i skutecznie przeprowadzając ich przez cały proces naboru. Usługi związane z pozyskiwaniem dotacji są domeną działalności naszej spółki. Podczas współpracy  udzielamy fachowej pomocy w poprawnym wypełnieniu wniosku oraz przygotowujemy niezbędną dokumentację. 

Finance Group sp. z o. o.
Ul. Arctowskiego 28/1
53-211 Wrocław
NIP 8851634950
Kontakt:
biuro @ finance-group.pl
tel. 51-40 625 96
fax. 71-73 814 22
O Finance Group
Regulamin
Kariera
Preinkubacja

Formularz kredytowy
Formularz ubezpieczeniowy

Newsletter

Akceptuje Regulamin