Finance Group specjalizuje się w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej w procesie ubiegania się przez podmiot gospodarczy o dofinansowanie nowego stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej.
Utworzenie rozbudowanej struktury organizacyjnej w przedsiębiorstwie, m.in. nowych miejsc pracy, wymaga poniesienia znacznych nakładów kapitałowych. Na mocy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr. 69 poz. 415), Urząd Pracy może zrefundować koszty wyposażenia lub doposażenia nowo tworzonych stanowisk pracy. Tego rodzaju forma dofinansowania skierowana jest do firm rozwijających swoją działalność jaki i tych, które prężnie funkcjonują na rynku krajowym, a warunkiem otrzymania jest zatrudnienie osoby bezrobotnej na tworzone stanowisko pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracodawca może ubiegać się o refundację poniesionych nakładów w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotna wysokość średniego wynagrodzenia w gospodarce. Urząd Pracy zastrzega, iż w przypadku naruszenia warunków umowy, beneficjent zobowiązuje się do zwrotu otrzymanej zapomogi wraz z  odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania środków. Pozyskanie środków finansowych z Funduszu Pracy jest uwarunkowane przejściem przez procedurę kwalifikacyjną przeprowadzaną przez Urząd Pracy.
Beneficjentami pomocy mogą stać się następujący wnioskodawcy:

  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
  • niepubliczne przedszkola
  • niepubliczne szkoły
  • producenci rolni

 
W ramach umowy, Finance Group zajmuje się realizację całego procesu pozyskaniu wsparcia finansowego na stworzenie nowego miejsca pracy. 

Finance Group sp. z o. o.
Ul. Arctowskiego 28/1
53-211 Wrocław
NIP 8851634950
Kontakt:
biuro @ finance-group.pl
tel. 51-40 625 96
fax. 71-73 814 22
O Finance Group
Regulamin
Kariera
Preinkubacja

Formularz kredytowy
Formularz ubezpieczeniowy

Newsletter

Akceptuje Regulamin