Finance Group, jako firma świadcząca kompleksowe usługi konsultingowe, oferuje pomoc w pozyskaniu dofinansowania na staż zawodowy dla skierowanych bezrobotnych.
Staż jest aktualnie jedną z atrakcyjniejszych form zatrudnienia dla obu stron, zarówno pracodawcy, jak i stażysty.  W trakcie trwania stażu (okres od 3 do 12 miesięcy) osoba bezrobotna nie nawiązuje stosunku pracy z pracodawcą, ale nabywa umiejętności bezpośrednio w środowisku pracowniczym w formie praktycznej nauki zawodu lub przyuczenia do pracy. Odbywanie stażu przez osoby bezrobotne nie skutkuje powstaniem odpowiedzialności materialnej za czynności wykonywane w jego ramach. Wszelkie działania realizowane są pod nadzorem opiekuna stażu. Organizator stażu zyskuje dodatkowego pracownika, którego zatrudnienie nie jest obarczone kosztami, jakie należałoby ponieść w przypadku zatrudnienia na zasadach umowy o pracę - nie jest on obarczony kosztami z tytułu wynagrodzenia, składek ubezpieczenia społecznego oraz podatków. Kwoty te reguluje PUP, a stażyście wypłacane jest stypendium w wysokości 120% podstawy  zasiłku dla bezrobotnych. Pracodawca może również  traktować staż jako formę prowadzenia rekrutacji na stanowiska pracownicze, bowiem nie ponosząc realnych kosztów zatrudnienia, ma możliwość wyłonienia osoby faktycznie zaangażowanej i sprawdzającej się w swojej dziedzinie.
Pozyskanie środków w ramach funduszy pomocowych na staże zawodowe wymaga sporządzenia wniosku dotyczącego organizacji stażu dla skierowanych bezrobotnych. Finance Group zajmuje się profesjonalnym przygotowywaniem wniosków o udostępnienie takich środków finansowych oraz kompletowaniem wymaganej dokumentacji.
Na mocy obowiązujących aktów prawnych regulujących organizację stażu, organizatorem stażu może zostać:

 • pracodawca zatrudniający co najmniej jednego pracownika;
 • przedsiębiorca niezatrudniający pracownika;
 • rolnicza spółdzielnia produkcyjna  lub pełnoletnia osoba fizyczna, prowadząca działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, posiadająca gospodarstwo rolne o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe;
 • prowadzący dział specjalny produkcji rolnej.

 
Skierowanie na staż przez Powiatowego Urzędu Pracy może otrzymać osoba, która spełnia następujące kryteria:

 • bezrobotni do 25 roku życia;
 • bezrobotni, którzy w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej nie ukończyli 27 roku życia;
 • bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka;
 • bezrobotni powyżej 50 roku życia;
 • bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego;
 • bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia;
 • bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia;

bezrobotni niepełnosprawni; Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późniejszymi zmianami).
 
 

 

Finance Group sp. z o. o.
Ul. Arctowskiego 28/1
53-211 Wrocław
NIP 8851634950
Kontakt:
biuro @ finance-group.pl
tel. 51-40 625 96
fax. 71-73 814 22
O Finance Group
Regulamin
Kariera
Preinkubacja

Formularz kredytowy
Formularz ubezpieczeniowy

Newsletter

Akceptuje Regulamin