I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy „Regulamin portalu internetowego finance-group.pl”, wydany na podstawi eart. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami), określa warunki i zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z portalu o nazwie „FinanceGroup”.

2. Dostęp do Zasobów Portalu nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownikadokonania rejestracji w systemie Portalu.

 

II. DEFINICJE

 

1. Regulamin - niniejszy „Regulamin portalu internetowego finance-group.pl”.

2. Finance Group - Finance Group Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, 53-211 Wrocław, ul. Arctowskiego 28/1; Nip 8851634950; Regon 021720100; KRS 0000396287 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI wydział Gospodarczy KRS

3. Portal – portal internetowy udostępniany przez Finance Group na domenie finance-group.pl

4. Zasoby Portalu – udostępniane w ramach Portalu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych „Regulamin portalu internetowego finance-group.pl” materiały obejmujące w szczególności informacje, ogłoszenia o pracy, artykuły oraz formularze kontaktu Użytkowników Portalu.

5. Użytkownik - osoba korzystającą z zasobów Portalu w zakresie przewidzianym w niniejszym „Regulamin portalu internetowego finance-group.pl”.

6. Kandydat - osoba fizyczna aplikującą do Finance Group oraz podmiotów  współpracujących. Osoba fizyczna może aplikować przez formularz aplikacyjny jeśli:

a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

b. uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych;

c. jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnegow przypadku, gdy nie posiada zdolności do czynności prawnych.

 

7. Formularz - formularz zgłoszenia aplikacyjnego dostępny w serwisie finance-group.pl, umożliwiający zgłoszenie Kandydata w kontekście oferty publikowanej przez Finance Group oraz podmioty współpracujące.

8. Formularze zgłoszeniowe – formularze kontaktu Użytkowników Portalu.

 

III. FORMULARZ ZGŁOSZENIA APLIKACYJNEGO

 

1. Formularz umożliwia wprowadzenie danych dotyczących Kandydata celem przetwarzania ich przez Finance Group i podmioty współpracujące w zakresie potrzebnym do wyboru Kandydatów oraz przesyłania informacji handlowych od  Finance Group i podmiotów współpracujących. 

2. Podanie danych osobowych w Formularzu aplikacyjnym w każdym przypadku jest dobrowolne.

3. Wypełnienie Formularza odbywa się w oparciu o następujące zasady: Kandydat, a w przypadku Kandydatów nie posiadających zdolności  do czynności prawnych - przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego  Kandydata, powinien wypełnić wszystkie pola Formularza, chyba że pole  jest wyraźnie oznaczone jako opcjonalne (dobrowolne); 

b. dane wpisane do Formularza powinny dotyczyć wyłącznie Kandydata i/przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego, który wypełnia Formularz i być zgodne z prawdą;

c. osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do Formularza jest wyłącznie Kandydat, a w przypadku Kandydatów nie posiadających zdolności do czynności prawnych również przedstawiciel ustawowy  lub opiekun prawny takiego Kandydata;

d. Kandydatowi, którego dotyczą dane osobowe i/lub przedstawicielowi ustawowemu i/lub opiekunowi prawnemu Kandydata nie posiadającego zdolności do czynności prawnych, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

4. Przesłanie wypełnionego Formularza jest równoznaczne z: a. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Kandydata, a w przypadku  Kandydata nie posiadającego zdolności do czynnością prawnych - przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego Kandydata, postanowień Regulaminu; 

b. złożeniem przez Użytkownika oraz przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych oświadczenia, że dane zawarte w Formularzu są zgodne z prawdą;

5. W sytuacji gdy Kandydat chce zgłosić swoją kandydaturę Finance Group jednak nie wyraża zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych od Finance Group oraz jej partnerów handlowych, powinien przesłać dokumenty aplikacyjne, tj. CV oraz list motywacyjny, drogą elektroniczną na adres e-mail Finance Group - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

6. Rejestracja danego Kandydata w Finance Group poprzez Formularz jest bezpłatna.

7. Kandydat ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, zebranych przez Finance Group oraz prawo do ich poprawiania. 8. Kandydat może w dowolnej chwili zażądać usunięcia jego konta z bazy danych Finance Group poprzez wysłanie informacji na adres Finance Group Sp. z o.o., 53- 211 Wrocław, ul. Arctowskiego 28/1 bądź też na numer faxu Finance Group 71-73 814 22.

9. Zakazane jest dostarczanie przez Kandydata, w ramach korzystania zgłaszania aplikacji, treści o charakterze bezprawnym.

10. Finance Group może usunąć informacje o Kandydacie, jeżeli Kandydat swym działaniem narusza Regulamin lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

IV. ZOBOWIAZANIA STRON

 

1. Finance Group zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Zasobów Portalu na czas nieoznaczony.

2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego „Regulamin portalu internetowego finance-group.pl” oraz z dobrymi obyczajami.

3. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Portalu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w Zasobach Portalu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie

Finance Group sp. z o. o.
Ul. Arctowskiego 28/1
53-211 Wrocław
NIP 8851634950
Kontakt:
biuro @ finance-group.pl
tel. 51-40 625 96
fax. 71-73 814 22
O Finance Group
Regulamin
Kariera
Preinkubacja

Formularz kredytowy
Formularz ubezpieczeniowy

Newsletter

Akceptuje Regulamin